Disclaimer – Verwijspraktijk voor tandheelkunde Amsterdam – Amsterdam

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Verwijspraktijk voor tandheelkunde Amsterdam
Van Boshuizenstraat 697
1082 AZ Amsterdam
T 020 – 2471010
receptie@verwijspraktijk.nl